I. Informacje ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma Targi w Krakowie Sp. z o.o., ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków.
 2. Konkurs ma charakter ogólnopolski i rozpoczyna się 04.06.2019 i trwa do 06.06.2019 r. do godz. 12:00.
 3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19. listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm. ). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2019 r. o grach hazardowych.
 4. Konkurs będzie prowadzony i dostępny na profilu Facebook EXPO Kraków pod adresem https://www.facebook.com/expokrakow/.
 5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polski, która zamieści w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedź na pytanie konkursowe.
 6. W konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.
 7. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.
 8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 9. Nagrodami w konkursie są 2 podwójne zaproszenia upoważniające do bezpłatnego wstępu na 14. Tattoofest Convention.

 

II. Zasady i przebieg konkursu:

 

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić następujące warunki:
 1. Zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu Konkursu.
 2. Opublikować komentarz pod postem konkursowym: opis lub przykładowe zdjęcie czegoś, co nie nadaje się na tatuaż.
 1. Spełnienie warunków określonych w ustępie 1 pkt a-b niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie do konkursu.
 2. Uczestnik Konkursu może zamieścić tylko jeden komentarz w ciągu trwania Konkursu. W przypadku większej ilości zgłoszeń, do konkursu zostanie przyjęte tylko pierwsze z nich.
 3. W ciągu dwóch dni od zakończenia Konkursu, Komisja Konkursowa dokona wyboru 2 najciekawszych prac zgłoszonych na Konkurs, które zostaną nagrodzone.
 4. Komisja Konkursowa oceni prace ze względu na kryterium: najzabawniejsze ujęcie tematu treści nienadających się na tatuaż.
 5. Wszystkie zgłoszenia Uczestników Konkursu będą zapisywane w bazie danych Organizatora.
 6. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
 7. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w §2 ust. 1 lub §2 ust. 7 nie będą przyjmowane.
 8. Opublikowanie zgłoszenia na konkurs oznacza akceptację niniejszego Regulaminu Konkursu.
 9. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu Konkursu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, które uzna za niestosowne lub niewpisujące się w konwencję Konkursu.
 11. Uczestnik przesyłając opis lub zdjęcie udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie zamieszczonych w komentarzu treści przez Targi w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Galicyjskiej 9, publikację opisu/zdjęcia w celu przeprowadzenia rozstrzygnięcia Konkursu.

§3

NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA

 1. W ramach Konkursu przewidziane są 2 nagrody, każda nagroda to 2 zaproszenia pojedyncze na 14. Tattoofest Convention.
 2. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu.

§4

OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez ogłoszenie wyników na profilu Facebook EXPO Kraków w dniu 06.06.2019.
 2. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu są zobowiązani podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody tj.: imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu.
 3. Organizator wyda nagrody  Zwycięzcom Konkursu w dniach trwania (08-09.06.2019) w rejestracji Tattoofest Convention w EXPO Kraków, ul. Galicyjska 9.
 4. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie danych podanych uprzednio w celu przekazania nagrody.

§5

PRAWA AUTORSKIE

 1. Każdy Uczestnik, który przesłał opis/zdjęcie w ramach Konkursu, oświadcza, że jest wyłącznym autorem opisu/ zdjęcia oraz posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę, że opis/zdjęcie w ramach Konkursu nie naruszają praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
 2. Uczestnik zwolni Organizatora lub Fundatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego zdjęcia przenoszone na Organizatora na podstawie postanowień Regulaminu, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania nagrody.

§6

ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

Organizator będzie uprawniony do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie konkursowej.

§7

WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU

Niniejszy regulamin konkursu wchodzi w życie z dniem 04.06.2019.

 

§8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest firma Targi w Krakowie Sp. z o.o. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem tj. w celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagród, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczeniem listy Laureatów i zwycięzców Konkursu (imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego– w celu wydania nagrody).
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny , lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny pod adresem https://www.expokrakow.com/pl/aktualnosci/regulamin-konkursu-14-tattoofest-convention-z-dn-03-06-2019.html  przez cały okres trwania konkursu.
 2. Wszelki informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 4. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

 

 

 

 

I. Informacje ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma Targi w Krakowie Sp. z o.o., ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków.
 2. Konkurs ma charakter ogólnopolski i rozpoczyna się 04.06.2019 i trwa do 06.06.2019 r. do godz. 12:00.
 3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19. listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm. ). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2019 r. o grach hazardowych.
 4. Konkurs będzie prowadzony i dostępny na profilu Facebook EXPO Kraków pod adresem https://www.facebook.com/expokrakow/.
 5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polski, która zamieści w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedź na pytanie konkursowe.
 6. W konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.
 7. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.
 8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 9. Nagrodami w konkursie są 2 podwójne zaproszenia upoważniające do bezpłatnego wstępu na 14. Tattoofest Convention.

 

II. Zasady i przebieg konkursu:

 

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić następujące warunki:
 1. Zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu Konkursu.
 2. Opublikować komentarz pod postem konkursowym: opis lub przykładowe zdjęcie czegoś, co nie nadaje się na tatuaż.
 1. Spełnienie warunków określonych w ustępie 1 pkt a-b niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie do konkursu.
 2. Uczestnik Konkursu może zamieścić tylko jeden komentarz w ciągu trwania Konkursu. W przypadku większej ilości zgłoszeń, do konkursu zostanie przyjęte tylko pierwsze z nich.
 3. W ciągu dwóch dni od zakończenia Konkursu, Komisja Konkursowa dokona wyboru 2 najciekawszych prac zgłoszonych na Konkurs, które zostaną nagrodzone.
 4. Komisja Konkursowa oceni prace ze względu na kryterium: najzabawniejsze ujęcie tematu treści nienadających się na tatuaż.
 5. Wszystkie zgłoszenia Uczestników Konkursu będą zapisywane w bazie danych Organizatora.
 6. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
 7. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w §2 ust. 1 lub §2 ust. 7 nie będą przyjmowane.
 8. Opublikowanie zgłoszenia na konkurs oznacza akceptację niniejszego Regulaminu Konkursu.
 9. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu Konkursu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, które uzna za niestosowne lub niewpisujące się w konwencję Konkursu.
 11. Uczestnik przesyłając opis lub zdjęcie udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie zamieszczonych w komentarzu treści przez Targi w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Galicyjskiej 9, publikację opisu/zdjęcia w celu przeprowadzenia rozstrzygnięcia Konkursu.

§3

NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA

 1. W ramach Konkursu przewidziane są 2 nagrody, każda nagroda to 2 zaproszenia pojedyncze na 14. Tattoofest Convention.
 2. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu.

§4

OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez ogłoszenie wyników na profilu Facebook EXPO Kraków w dniu 06.06.2019.
 2. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu są zobowiązani podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody tj.: imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu.
 3. Organizator wyda nagrody  Zwycięzcom Konkursu w dniach trwania (08-09.06.2019) w rejestracji Tattoofest Convention w EXPO Kraków, ul. Galicyjska 9.
 4. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie danych podanych uprzednio w celu przekazania nagrody.

§5

PRAWA AUTORSKIE

 1. Każdy Uczestnik, który przesłał opis/zdjęcie w ramach Konkursu, oświadcza, że jest wyłącznym autorem opisu/ zdjęcia oraz posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę, że opis/zdjęcie w ramach Konkursu nie naruszają praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
 2. Uczestnik zwolni Organizatora lub Fundatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego zdjęcia przenoszone na Organizatora na podstawie postanowień Regulaminu, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania nagrody.

§6

ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

Organizator będzie uprawniony do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie konkursowej.

§7

WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU

Niniejszy regulamin konkursu wchodzi w życie z dniem 04.06.2019.

 

§8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest firma Targi w Krakowie Sp. z o.o. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem tj. w celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagród, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczeniem listy Laureatów i zwycięzców Konkursu (imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego– w celu wydania nagrody).
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny , lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny pod adresem https://www.expokrakow.com/pl/aktualnosci/regulamin-konkursu-14-tattoofest-convention-z-dn-03-06-2019.html  przez cały okres trwania konkursu.
 2. Wszelki informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 4. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

 

 

 

 

I. Informacje ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma Targi w Krakowie Sp. z o.o., ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków.
 2. Konkurs ma charakter ogólnopolski i rozpoczyna się 04.06.2019 i trwa do 06.06.2019 r. do godz. 12:00.
 3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19. listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm. ). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2019 r. o grach hazardowych.
 4. Konkurs będzie prowadzony i dostępny na profilu Facebook EXPO Kraków pod adresem https://www.facebook.com/expokrakow/.
 5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polski, która zamieści w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedź na pytanie konkursowe.
 6. W konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.
 7. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.
 8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 9. Nagrodami w konkursie są 2 podwójne zaproszenia upoważniające do bezpłatnego wstępu na 14. Tattoofest Convention.

 

II. Zasady i przebieg konkursu:

 

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić następujące warunki:
 1. Zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu Konkursu.
 2. Opublikować komentarz pod postem konkursowym: opis lub przykładowe zdjęcie czegoś, co nie nadaje się na tatuaż.
 1. Spełnienie warunków określonych w ustępie 1 pkt a-b niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie do konkursu.
 2. Uczestnik Konkursu może zamieścić tylko jeden komentarz w ciągu trwania Konkursu. W przypadku większej ilości zgłoszeń, do konkursu zostanie przyjęte tylko pierwsze z nich.
 3. W ciągu dwóch dni od zakończenia Konkursu, Komisja Konkursowa dokona wyboru 2 najciekawszych prac zgłoszonych na Konkurs, które zostaną nagrodzone.
 4. Komisja Konkursowa oceni prace ze względu na kryterium: najzabawniejsze ujęcie tematu treści nienadających się na tatuaż.
 5. Wszystkie zgłoszenia Uczestników Konkursu będą zapisywane w bazie danych Organizatora.
 6. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
 7. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w §2 ust. 1 lub §2 ust. 7 nie będą przyjmowane.
 8. Opublikowanie zgłoszenia na konkurs oznacza akceptację niniejszego Regulaminu Konkursu.
 9. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu Konkursu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, które uzna za niestosowne lub niewpisujące się w konwencję Konkursu.
 11. Uczestnik przesyłając opis lub zdjęcie udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie zamieszczonych w komentarzu treści przez Targi w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Galicyjskiej 9, publikację opisu/zdjęcia w celu przeprowadzenia rozstrzygnięcia Konkursu.

§3

NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA

 1. W ramach Konkursu przewidziane są 2 nagrody, każda nagroda to 2 zaproszenia pojedyncze na 14. Tattoofest Convention.
 2. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu.

§4

OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez ogłoszenie wyników na profilu Facebook EXPO Kraków w dniu 06.06.2019.
 2. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu są zobowiązani podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody tj.: imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu.
 3. Organizator wyda nagrody  Zwycięzcom Konkursu w dniach trwania (08-09.06.2019) w rejestracji Tattoofest Convention w EXPO Kraków, ul. Galicyjska 9.
 4. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie danych podanych uprzednio w celu przekazania nagrody.

§5

PRAWA AUTORSKIE

 1. Każdy Uczestnik, który przesłał opis/zdjęcie w ramach Konkursu, oświadcza, że jest wyłącznym autorem opisu/ zdjęcia oraz posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę, że opis/zdjęcie w ramach Konkursu nie naruszają praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
 2. Uczestnik zwolni Organizatora lub Fundatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego zdjęcia przenoszone na Organizatora na podstawie postanowień Regulaminu, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania nagrody.

§6

ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

Organizator będzie uprawniony do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie konkursowej.

§7

WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU

Niniejszy regulamin konkursu wchodzi w życie z dniem 04.06.2019.

 

§8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest firma Targi w Krakowie Sp. z o.o. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem tj. w celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagród, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczeniem listy Laureatów i zwycięzców Konkursu (imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego– w celu wydania nagrody).
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny , lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny pod adresem https://www.expokrakow.com/pl/aktualnosci/regulamin-konkursu-14-tattoofest-convention-z-dn-03-06-2019.html  przez cały okres trwania konkursu.
 2. Wszelki informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 4. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.